Algemene voorwaarden

Download hieronder onze algemene voorwaarden of bekijk ze hieronder

Algemene verkoopvoorwaarden Duntep

1. Definities
1. Duntep: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, waaronder – maar niet uitsluitend – Duntep B.V.
2. Afnemer: iedere partij die met Duntep een overeenkomst sluit met betrekking tot koop, aanneming van werk, opdracht of anderszins.
3. Derde(n): iedere (rechts)persoon, niet zijnde Duntep of Afnemer.
4. Overeenkomst: de overeenkomst, zijnde het geheel van afspraken tussen Duntep en Afnemer tot het verrichten van werkzaamheden, leveringen en/of diensten.
5. Contract: de schriftelijke vastlegging door Duntep van de inhoud van de Overeenkomst.
6. Staanplaats: de locatie waar een door Duntep af te leveren zaak/zaken (zoals – maar niet uitsluitend – een bungalow of chalet) moet worden geplaatst.

2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige rechtsbetrekkingen tussen Duntep en Afnemer.
2. Voor zover in het Contract wordt afgeweken van het bepaalde in deze algemene voorwaarden geldt de inhoud van het Contract.
3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Totstandkoming Overeenkomst en wijzigingen
1. Alle door Duntep uitgebrachte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, ook indien zij een termijn voor aanvaarding of geldigheidsduur vermelden, en kunnen te allen tijde door Duntep worden herroepen. Alle door Duntep uitgebrachte aanbiedingen en offertes zijn maximaal 60 dagen geldig, tenzij anders overeengekomen of vermeld door Duntep.
2. Een overeenkomst tussen Duntep en Afnemer komt pas tot stand wanneer Afnemer de offerte getekend heeft geretourneerd, Duntep een e-mail van Afnemer heeft ontvangen waarin Afnemer uitdrukkelijk heeft aangegeven zonder nader voorbehoud of voorwaarde akkoord te zijn met het aanbod van Duntep dan wel wanneer Duntep (of een Derde namens Duntep) met de uitvoering van de Overeenkomst is begonnen.
3. Wijzigingen in de Overeenkomst (inclusief de algemene voorwaarden) tussen partijen kunnen door Afnemer slechts bewezen worden door een schriftelijke bevestiging daarvan van Duntep.
4. Wijzigingen in de Overeenkomst kunnen tot gevolg hebben dat overeengekomen termijnen door Duntep worden overschreden. In dat geval heeft Afnemer geen recht op schadevergoeding, opzegging, ontbinding en/of opschorting.
5. Alle door Duntep uitgebrachte aanbiedingen en offertes zijn steeds gebaseerd op de informatie die door de Afnemer aan Duntep ter beschikking is gesteld.

4. Uitvoering van de Overeenkomst
1. Vermelde en/of overeengekomen termijnen gelden bij benadering en nooit als fatale termijn.
2. Afnemer is niet gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden wegens een overschrijding van de opgegeven termijn voordat hij Duntep, na het uitblijven van de overeengekomen prestatie binnen de overeengekomen tijd, schriftelijk (daaronder niet begrepen: e-mail) een redelijke termijn heeft gesteld om alsnog de prestatie te verrichten, en de prestatie door Duntep ook binnen deze termijn uitblijft.
3. Afnemer dient op eigen initiatief alle juiste gegevens en documenten, die nodig zijn voor de goede uitvoering van de Overeenkomst, aan Duntep tijdig beschikbaar te stellen. Afnemer staat er voor in dat de door of namens hem aan Duntep verstrekte gegevens juist en volledig zijn.
4. Indien Duntep gegevens nodig heeft van Afnemer voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat Afnemer deze juist en volledig aan Duntep ter beschikking heeft gesteld.
5. Duntep heeft het recht om Derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst.

5. Verplichtingen van Afnemer
1. Afnemer zorgt voor eigen rekening en risico ervoor dat Duntep tijdig en onbelemmerd haar werkzaamheden kan uitvoeren. Dit houdt onder meer (maar niet uitsluitend) in dat Duntep of de door haar ingeschakelde Derde(n), zodra zij op of in de nabijheid van de staanplaats zijn aangekomen, hun werkzaamheden onder goede omstandigheden en niet belemmerd door obstakels kunnen aanvangen en ononderbroken kunnen voortzetten.
2. Tenzij anders is overeengekomen zorgt Afnemer voor eigen rekening en risico ervoor dat Duntep of de door Duntep ingeschakelde Derden tijdig kunnen beschikken over:
a. alle noodzakelijke gegevens met betrekking tot de staanplaats, het terrein rondom de staanplaats en de toegangswegen daar naartoe, de werkomstandigheden en verder alle gegevens die Duntep nodig heeft voor de uitvoering van de werkzaamheden;
b. de benodigde goedkeuringen, zoals (maar niet uitsluitend) publiek- en privaatrechtelijke toestemmingen (zoals – maar niet uitsluitend – vergunningen);
c. voldoende gelegenheid voor aanvoer en afvoer van vervoers- en transportmiddelen, materialen en hulpmiddelen;
d. aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines.
3. Het gebruik van en de aansluitingen voor de benodigde elektriciteit op en nabij de staanplaats is voor rekening van Afnemer.
4. Het is Afnemer niet toegestaan en niet mogelijk de Overeenkomst of rechten en/of verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde of te bezwaren (bijvoorbeeld – maar niet uitsluitend – met een pandrecht) zonder voorafgaande toestemming van Duntep. Deze bepaling heeft goederenrechtelijke werking in de zin van art. 3:83 lid 2 BW.
5. Afnemer draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed, die daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.
6. Afnemer draagt er zorg voor dat uit te voeren werkzaamheden of leveringen welke niet tot de prestaties van Duntep behoren, zodanig en tijdig worden verricht, dat de levering van zaken en/of uitvoering van de werkzaamheden door Duntep geen vertraging ondervinden.
7. De werkzaamheden dienen op ieder moment te kunnen worden uitgevoerd door Duntep of de door Duntep ingeschakelde Derden en in ieder geval op werkdagen tussen 07:00 uur en 17:00 uur.
8. Afnemer zorgt ervoor dat de bodem (ondergrond) op de staanplaats geschikt is voor het plaatsen en langdurig laten staan van de zaak/zaken.
9. Duntep is niet verantwoordelijk voor schade, gebreken of andere tekortkomingen die verband houden met de gesteldheid van de bodem/ondergrond.
10. Afnemer dient voor eigen rekening en risico zelf zorg te dragen voor de goedkeuringen, zoals (maar niet uitsluitend) publiek- en privaatrechtelijke toestemmingen (zoals – maar niet uitsluitend – vergunningen), die nodig zijn voor het transport naar de staanplaats, de plaatsing en het gebruik van de zaak/zaken. Duntep staat er niet voor in dat het transport naar de staanplaats, de plaatsing en het gebruik van de zaak/zaken en de zaak/zaken zelf voldoen aan de vereisten die gelden op basis van de aldaar geldende wet- en regelgeving (zoals, maar niet uitsluitend, het bestemmingsplan en de regels van het park). Duntep staat er niet voor in dat de zaak/zaken voldoen aan de wet- en regelgeving op het gebied van bouwen, zoals, maar niet uitsluitend, het Bouwbesluit. Het voorgaande geldt tenzij anders is overeengekomen.

6. Transport
1. Het transport van de te leveren zaken wordt in beginsel uitgevoerd door Duntep, tenzij partijen anders overeenkomen. In alle gevallen heeft Afnemer een afnameplicht.
2. Wanneer Duntep zorg draagt voor transport en Afnemer de zaken tijdens transport door Duntep aanvullend wenst te laten verzekeren, of anderszins eisen voor transport heeft, dient zij zulks met Duntep overeen te komen. Deze aanvullende verzekering geschiedt voor rekening en risico van Afnemer.
3. Indien Afnemer de zaken zelf wenst te verzekeren zal Duntep Afnemer op eerste verzoek alle gegevens verstrekken die nodig zijn voor het afsluiten van een aanvullende transportverzekering.
4. Indien Duntep zorg draagt voor transport zal Afnemer aan Duntep op eerste verzoek van Duntep alle voor het transport noodzakelijke gegevens aanleveren, waaronder, maar niet beperkt tot, de juiste documenten voor douane(s). Het risico behorende bij de volledigheid en/of juistheid van de gegevens rust op Afnemer. Eventuele vertraging in de levertijd door oponthoud bij douane, al dan niet veroorzaakt door onvolledige of onjuiste verstrekking van gegevens door Afnemer, is voor rekening en risico van Afnemer.
5. Indien zaken door overmacht of door verzuim van Afnemer in de nakoming van haar afnameplicht niet in ontvangst worden genomen, althans niet naar de plaats van bestemming kunnen worden vervoerd, is Duntep gerechtigd deze zaken voor rekening en risico van Afnemer op te slaan en betaling te verlangen zonder dat Afnemer een recht op opschorting van betaling toekomt.
6. Indien Afnemer haar afnameplicht verzuimt na te komen is Duntep gerechtigd de zaken na ommekomst van een termijn van 4 weken nadat de zaken afgenomen hadden moeten worden namens Afnemer te verkopen tegen een door Duntep te bepalen redelijke prijs. Duntep is in dat geval gerechtigd de aan haar betaalde koopsom te verrekenen met al haar vorderingen op Afnemer, inclusief haar vorderingen tot schadevergoeding.
7. Indien de zaken met uiterlijk zichtbare schade of verlies worden afgeleverd zonder dat Afnemer bij of dadelijk na aanneming van de zaken een voorbehoud, waarin de algemene aard van de schade of het verlies is aangegeven, ter kennis van Duntep heeft gebracht, wordt Duntep (c.q. de vervoerder in opdracht van Duntep) geacht de zaken in goede staat (althans conform de overeenkomst) te hebben afgeleverd.
8. Mocht er tijdens transport (of bij het laden en lossen) schade aan de zaken ontstaan en mocht Duntep (ondanks alle aansprakelijkheidsbeperkingen in deze voorwaarden) daarvoor aansprakelijk zijn, dan is de aansprakelijkheid voor deze schade in alle gevallen beperkt tot hetgeen derden (zoals de transporteur of de verzekeraar) aan Duntep uitkeren.

7. Staanplaats, verkeer, afvalstoffen en andere materialen
1. Afnemer is gehouden om ruim voor aanvang van de werkzaamheden door Duntep de staanplaats en het terrein daaromheen in goede staat te brengen, zodanig dat Duntep alle werkzaamheden adequaat en zonder enige vertraging kan uitvoeren.
2. Afnemer zorgt ervoor dat aanvoerwegen in de directe omgeving van de staanplaats en het terrein in zodanige staat zijn dat de af te leveren zaak mogelijk is met behulp van gangbare hulpmiddelen, machines en vervoer- en transportmiddelen.
3. Duntep kan Afnemer gelegenheid geven de materialen, grondstoffen en andere zaken te keuren. Afnemer dient de betreffende zaken in dat geval terstond te keuren. Indien Afnemer de betreffende zaken afkeurt, dient hij dit terstond kenbaar te maken aan Duntep. Indien Afnemer de betreffende zaken niet terstond keurt of indien Afnemer niet terstond na de keuring gemotiveerd, onderbouwd, duidelijk en gespecificeerd kenbaar maakt de zaken af te keuren, verliest hij het recht zich op eventuele rechtsgevolgen die ontstaan door een gebrek of afwijking van hetgeen is overeengekomen te beroepen.
4. Voor de door Duntep voor de uitvoering van het werk benodigde en aangeleverde materialen, grondstoffen, gereedschappen en andere zaken draagt Afnemer het risico, vanaf het moment waarop deze zaken op het werkterrein (anders dan de fabriek van Duntep) zijn aangevoerd.
5. Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die Afnemer ter beschikking heeft gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven, ongeschikt of gebrekkig zijn, kan Duntep niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen en is Afnemer aansprakelijk voor de schade die Duntep hierdoor lijdt.

8. Uitvoeringsduur en uitstel van oplevering
1. De termijn van (op)levering wordt verlengd met de periode waarin welke Afnemer niet voldoet aan enige verbintenis tegenover Duntep.
2. De termijn waarbinnen het werk zal worden afgerond of de zaken worden geleverd, wordt automatisch verlengd met de periode dat er sprake is van overmacht, onwerkbare dagen, door voor rekening van Afnemer komende omstandigheden, als gevolg van meerwerk, en/of in geval van omstandigheden waaronder niet van Duntep kan worden gevergd dat het werk of de zaken binnen de overeengekomen termijn wordt (op)geleverd.
3. Onder onwerkbare dagen als bedoeld in het vorige lid worden onder meer begrepen (maar niet uitsluitend) dagen waarop de weersomstandigheden ervoor zorgen dat de werkzaamheden door Duntep niet adequaat en naar behoren kunnen worden uitgevoerd. Dit staat ter beoordeling van Duntep.

9. Garantie
1. Indien garantie niet uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, geldt dat Duntep geen garantie geeft op het werk, de geleverde zaken, diensten en verrichte werkzaamheden.
2. In alle gevallen waarin Duntep een of meer garanties verleent, gelden de volgende bepalingen.
3. Duntep kan niet gehouden worden aan uitingen van derden over garantie, zoals (maar niet uitsluitend) uitingen van fabrikanten over garantie op grondstoffen, tenzij hierna anders is bepaald.
4. Afnemer kan alleen aanspraak maken op garantie indien zij alle instructies van Duntep, deze algemene voorwaarden, de overeenkomst en verder alle verbintenissen tegenover Duntep is nagekomen en nakomt.
5. Iedere garantie houdt uitsluitend in dat Duntep gedurende een bepaalde periode garandeert dat het verkochte of opgeleverde geen gebreken vertoont die het gevolg zijn van een ontwerp-, materiaal- of fabricagefouten. Afwijkingen van de specificaties die er niet toe leiden dat het verkochte of opgeleverde niet (langer) geschikt is voor het doel waarvoor Afnemer het gekochte gebruikt, leveren geen tekortkoming van Duntep onder deze garantiebepaling op.
6. Alleen Afnemer kan (persoonlijk) een beroep doen op garantie. De garantie is niet overdraagbaar en door deze bepaling wordt ook voorkomen dat de garantie (goederenrechtelijk) kan worden/wordt overgedragen.
7. De garantie geldt niet wanneer:
a. Afnemer niet heeft gehandeld conform artikel 10 van deze voorwaarden;
b. Afnemer enige verplichting tegenover Duntep (voortvloeiend uit deze overeenkomst, zoals – maar niet uitsluitend – het tijdig betalen van de facturen, of uit enige andere rechtsverhouding met Duntep) niet nakomt, niet is nagekomen of indien er aanwijzingen zijn dat Afnemer enige verplichting niet zal nakomen;
c. de veiligheidsvoorschriften, gebruiksaanwijzingen, instructies, verwerkingsvoorschriften, installatie-instructies of andere instructies die, door of namens Duntep, de leverancier van Duntep en/of door de fabrikant zijn gepubliceerd, niet in acht zijn genomen;
d. er sprake is van normale slijtage;
e. er sprake is van ongelukken of misbruik van de zaak;
f. de zaak onjuist en/of onzorgvuldig of niet in overeenstemming met de bestemming van de zaak gebruikt is, waaronder onder meer (maar niet uitsluitend) begrepen verwaarlozing, verkeerde toepassing, abnormaal gebruik, oneigenlijk gebruik en wijziging van de zaken;
g. er sprake is van schade of gebreken veroorzaakt door klimatologische invloeden;
h. de zaak, ondanks reeds geconstateerde schade en/of gebreken, gebruikt blijft worden;
i. er sprake is van schade of andere klachten die verband houden met de bodem/ondergrond (zoals – maar niet uitsluitend – een ongeschikte, zachte ondergrond).
8. Een door Duntep gehonoreerde claim onder deze garantievoorwaarden houdt nadrukkelijk geen erkenning van aansprakelijkheid van Duntep in voor eventueel door de Afnemer of door derden geleden schade.
9. In geval van vervanging of herstel wordt uitdrukkelijk geen nieuwe garantie(periode) voor hetgeen vervangen of hersteld is, verstrekt.
10. Indien de leverancier van Duntep of de fabrikant van de zaak of het materiaal garantie geeft op de zaak of het materiaal en de garantievoorwaarden van de leverancier van Duntep of fabrikant strengere voorwaarden bevatten (in vergelijking met de voorwaarden die Duntep stelt), prevaleren de strengere voorwaarden van de leverancier van Duntep of fabrikant. Indien de leverancier van Duntep of de fabrikant van de zaak of het materiaal garantie geeft op de zaak of het materiaal en de garantievoorwaarden van de leverancier van Duntep of fabrikant aanvullende voorwaarden bevatten (in vergelijk met de voorwaarden die Duntep stelt), gelden ook de aanvullende voorwaarden van de leverancier van Duntep of fabrikant.
11. Afnemer dient er voor eigen rekening en risico zorg voor te dragen dat hij en de eindgebruiker van de door Duntep geleverde zaken en opgeleverde werken, beschikt over alle relevante veiligheidsvoorschriften, gebruiksaanwijzingen, instructies, verwerkingsvoorschriften, installatie-instructies of andere instructies die, door of namens Duntep, de leverancier van Duntep en/of door de fabrikant zijn gepubliceerd. De Afnemer vrijwaart Duntep voor aanspraken van derden (waaronder de eindgebruiker) die veroorzaakt zijn door of verband houden met het feit dat de eindgebruiker niet beschikte over voornoemde instructies.
12. Artikel 10 van deze voorwaarden is ook van toepassing in geval van garantie.

10. Afronding werkzaamheden, controle en reclametermijn
1. Afnemer dient de dienstverlening en geleverde leveren zaken direct na het einde van de werkzaamheden respectievelijk bij de aflevering te (laten) inspecteren. Zichtbare- of anderszins door controle redelijkerwijs kenbare gebreken of afwijkingen van hetgeen is overeengekomen dienen zo spoedig mogelijk na de controle, maar in ieder geval uiterlijk 5 werkdagen na het einde van de werkzaamheden c.q. de aflevering van de zaken, gemotiveerd, onderbouwd, duidelijk, gespecificeerd en schriftelijk aan Duntep te worden medegedeeld. In het geval van een overeenkomst van aanneming van werk, geldt de regeling van artikel 7:758 BW. Daarbij geldt dat alle gebreken die Afnemer op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs kan ontdekken, gemotiveerd, onderbouwd, duidelijk, gespecificeerd mondeling én schriftelijk aan Duntep dienen te worden medegedeeld.
2. Indien Afnemer niet ter zake deskundig is, dan is hij verplicht om zich bij de controle te laten bijstaan of te laten vertegenwoordigen door een deskundige.
3. Overige gebreken of afwijkingen van hetgeen is overeengekomen dient Afnemer zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 5 werkdagen na de ontdekking ervan gemotiveerd, onderbouwd, duidelijk, gespecificeerd en schriftelijk aan Duntep mee te delen.
4. Geringe afwijkingen van opgegeven maten, gewichten, samenstellingen, afwerking, kleuren, hardheid, satinage, dikte dan wel andere afwijkingen, waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de samenstelling, uitvoering of toepasbaarheid van de zaken, leiden er niet toe dat het af- of opgeleverde niet aan de Overeenkomst beantwoord en geven Afnemer (onder meer – maar niet uitsluitend) niet het recht op opzegging, (gehele of gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst, opschorting, afkeuring of het weigeren van ontvangst of betaling van de zaken c.q. het werk.
5. Bij reclamatie dient Afnemer de zaken aan te bieden aan Duntep, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is.
6. Indien een zaak of het werk gebrekkig is dan wel de werkzaamheden niet conform de Overeenkomst zijn uitgevoerd en tijdig is gereclameerd, zal Duntep de gebrekkige zaak/het werk binnen redelijke termijn vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan c.q. de werkzaamheden alsnog conform de Overeenkomst uitvoeren. Duntep is gerechtigd in plaats van de voorgaande verplichting vervangende vergoeding daarvoor aan Afnemer te voldoen tot een maximum van het aankoopbedrag van de gebrekkige zaak c.q. tot een maximum van de prijs voor de werkzaamheden c.q. tot een maximum van de koopprijs. Tot meer dan het voorgaande is Duntep niet gehouden.
7. Indien een klacht ongegrond is, dan komen de kosten die daardoor zijn ontstaan bij Duntep integraal voor rekening van Afnemer.
8. Reclames geven Afnemer niet het recht om zijn verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten of te verminderen.
9. Afnemer kan geen beroep meer doen op een tekortkoming in de prestatie c.q. kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoord, indien de termijnen en voorwaarden als genoemd in dit artikel niet zijn nageleefd. In dat geval heeft Afnemer onder meer (maar niet uitsluitend) geen recht meer op nakoming, vernietiging, opschorting, ontbinding en schadevergoeding op grond van het gebrek of de tekortkoming.
10. Indien Afnemer een document heeft ondertekend of anderszins akkoord heeft gegeven voor de afronding van de werkzaamheden, de oplevering van het werk of de levering van de zaken, geldt dat de werkzaamheden naar behoren zijn afgerond, er geen zichtbare of anderszins door controle redelijkerwijs kenbare gebreken of afwijkingen van hetgeen is overeengekomen aanwezig zijn en dat hetgeen is af- of opgeleverd c.q. is uitgevoerd aan de Overeenkomst beantwoordt.
11. Indien Afnemer de zaak of het werk in gebruik neemt, geldt dat Afnemer de zaak c.q. het werk heeft aanvaard en geldt dat de werkzaamheden naar behoren zijn afgerond, er geen zichtbare of anderszins door controle redelijkerwijs kenbare gebreken of afwijkingen van hetgeen is overeengekomen aanwezig zijn en dat hetgeen is af- of opgeleverd c.q. is uitgevoerd aan de Overeenkomst beantwoordt.

11. Prijzen
1. Tenzij anders vermeld zijn prijzen in offertes en Overeenkomsten of op enige andere opgave van Duntep in euro’s, exclusief BTW, exclusief de kosten voor het transport (waaronder onder meer ook begrepen de transportvergunningskosten, transportbegeleidingskosten, routeverkenningskosten, bruggenberekeningskosten en kosten voor verwijderen van obstakels), afleveren en plaatsen van de zaken en exclusief eventuele invoerrechten, belastingen, heffingen en rechten. Indien Duntep de kosten heeft doorgegeven voor transport, de transportvergunning, de transportbegeleiding, route-verkenning, bruggenberekening, verwijderen van obstakels, etc., gelden deze opgaves bij benadering. Duntep is gerechtigd achteraf de werkelijke kosten bij Afnemer in rekening te brengen.
2. Een stijging van kostprijsbepalende factoren, ontstaan na het sluiten van de Overeenkomst, mag door Duntep worden doorberekend aan Afnemer als de nakoming van de Overeenkomst ten tijde van de stijging nog niet is voltooid.
3. Duntep is gerechtigd de prijs in rekening te brengen die zij in vergelijkbare situaties ook in rekening brengt, tenzij partijen uitdrukkelijk een prijs overeenkomen. Afnemer kan zich in het geval partijen niet uitdrukkelijk een prijs zijn overeengekomen, niet beroepen op eerder gedane aanbiedingen en offertes (al dan niet uitgevoerd) door Duntep.
4. In geval van door Afnemer gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomen werk is Duntep gerechtigd een redelijke verhoging van de prijs te vorderen, waarbij Duntep niet gebonden is aan eerder aangeboden en/of overeengekomen eenheidsprijzen.
5. Indien de werkzaamheden, om welke reden dan ook, tussentijds worden gestaakt en later opnieuw worden aangevangen, heeft Duntep recht op vergoeding door Afnemer van alle kosten die daaruit voortvloeien, zoals (maar niet uitsluitend) opslagkosten en vervoers- en transportkosten.

12. Betaling en opeisbaarheid
1. Tenzij anders is overeengekomen dient betaling zonder opschorting en/of verrekening per bank in euro’s te geschieden.
2. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is Afnemer vanaf de datum van het verstrijken van de betalingstermijn rente aan Duntep verschuldigd. De rente bedraagt 10% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke handelsrente (6:119a BW) als deze hoger is.
3. Afnemer is aansprakelijk voor alle werkelijke door Duntep gemaakte kosten die betrekking hebben op de incasso van haar vorderingen op Afnemer, met een minimum van € 250,00 per factuur.
4. Afnemer dient 30% van de totale prijs bij aanvang van de Overeenkomst te betalen en de overige 70% voorafgaand aan het moment dat de zaken klaar staan om te worden getransporteerd naar de staanplaats, tenzij anders is overeengekomen.
5. Duntep is gerechtigd het transport en de aflevering van de zaken op te schorten tot volledig aan de betalingsverplichtingen als bedoeld in het vorige lid is voldaan.
6. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Afnemer verplicht op verzoek van Duntep een naar haar oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als Afnemer niet binnen de gestelde termijn aan dit verzoek voldoet, raakt hij direct in verzuim. Duntep heeft in dat geval het recht de Overeenkomst te ontbinden en haar schade op Afnemer te verhalen.
7. Het recht van Afnemer om zijn vorderingen op Duntep te verrekenen met betalingsverplichtingen aan Duntep uit welke hoofde dan ook is uitgesloten.
8. Afnemer heeft in geen geval recht om enige verbintenis op te schorten.

13. Eigendomsvoorbehoud
1. De geleverde zaken blijven uitsluitend in eigendom van Duntep, zolang Afnemer niet heeft voldaan aan de vorderingen:
a. ter zake van door Duntep aan Afnemer krachtens deze of enige andere
(al dan niet toekomstige) Overeenkomst geleverde of nog te leveren zaken, en/of,
b. ter zake van krachtens de onder a genoemde Overeenkomsten ten behoeve van Afnemer verrichte of nog te verrichten diensten, en/of,
c. voortvloeiende uit het tekortschieten in de nakoming van vorenbedoelde verbintenissen, zoals (maar niet uitsluitend) rente, buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.
Het onderhavige eigendomsvoorbehoud gaat dus niet teniet indien er op enig moment geen enkele vordering van Duntep onder eigendomsvoorbehoud op Afnemer openstaat, maar ziet ook op toekomstige vorderingen.
2. Alle zaken die Duntep aanwijst en waarvan Duntep middels facturen of anderszins kan aantonen dat zij zaken van die soort heeft geleverd, worden tussen partijen (en eventueel de curator) behoudens tegenbewijs geacht van Duntep afkomstig te zijn.
3. De waarde van de af te geven zaken wordt geacht maximaal 50% van de factuurwaarde van de desbetreffende zaken te bedragen, maar zal nooit de totale openstaande vorderingen overtreffen. De (buiten)gerechtelijke kosten en eventuele kosten voor het verkrijgen van afgifte worden geacht 25% van de factuurwaarde van de desbetreffende zaken te bedragen.
4. Wanneer aan Afnemer surséance van betaling wordt verleend of indien hij in staat van faillissement wordt verklaard is hij vanaf dat moment niet bevoegd de zaken te gebruiken en/of te vervreemden.

14. Retentierecht
Wanneer Duntep goederen van Afnemer onder zich heeft, is Duntep gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle vorderingen die Duntep op dat moment op Afnemer heeft, zoals (maar niet uitsluitend) vorderingen uit de onderhavige Overeenkomst, enige andere Overeenkomst en vorderingen op grond van de wet.

15. Overmacht
1. In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is Duntep naar eigen keuze gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of haar verplichtingen uit de Overeenkomst tijdelijk op te schorten zonder dat Afnemer aanspraak op nakoming, schadevergoeding en/of ontbinding kan doen gelden.
2. Onder overmacht wordt tussen partijen verstaan, naast hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Duntep geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Duntep niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Hieronder wordt onder meer verstaan (maar niet uitsluitend): werkstakingen van Derden waarvan Duntep op enige wijze afhankelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, boycot, storingen in het verkeer of transport, beperkende maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, ontijdige aflevering van grondstoffen of andere benodigde materialen of het uitblijven van aflevering, faillissement of surseance van betaling bij een of meerdere van haar toeleveranciers of ingeschakelde Derden, natuurrampen, weersomstandigheden waardoor de werkzaamheden niet adequaat kunnen worden uitgevoerd, elektriciteitsstoringen, storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten en belemmerende gezondheidsklachten of overlijden van key personel van Duntep.
3. Duntep heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Duntep zijn verbintenis had moeten nakomen.

16. Ontbinding en opschorting
1. Duntep behoudt zich het recht voor om verplichtingen uit Overeenkomsten op te schorten indien Afnemer niet al zijn verplichtingen voortvloeiende uit deze of enige andere Overeenkomst met Duntep nakomt.
2. Naast de overige uit de wet en Overeenkomst voortvloeiende rechten tot ontbinding is Duntep gerechtigd de Overeenkomst door een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden indien zij vreest voor een verslechtering van de solvabiliteit van Afnemer, Afnemer in staat van faillissement (of een equivalent daarvan) is verklaard, Afnemer surseance van betaling (of een equivalent daarvan) heeft aangevraagd, Afnemer wordt toegelaten tot of heeft aangevraagd een buitenwettelijk of wettelijk schuldsaneringstraject (zoals, maar niet uitsluitend, de WSNP), Afnemer overlijdt, Afnemer wordt ontbonden of Afnemer haar bedrijfsvoering staakt of voornemens is te staken.
3. Voor zover Afnemer een ontbindingsrecht heeft is deze bij duurovereenkomsten beperkt tot ontbinding van de order of gedeelte daarvan waarin Duntep toerekenbaar tekort is geschoten. Partijen hebben in dat geval een ongedaanmakingsverplichting van alle over en weer geleverde prestaties die betrekking hebben op de betreffende order of gedeelte daarvan. Het ontbindingsrecht geldt niet voor opvolgende orders en/of leveringen.
4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden door Duntep conform de vorige leden, dient Afnemer het resterende deel van de hoofdsom te voldoen, onverminderd het recht van Duntep aanvullende schadevergoeding te vorderen indien de werkelijke schade hoger is.

17. Schorsing, beëindiging van het werk in onvoltooide staat en opzegging
1. Afnemer is bevoegd de uitvoering van het werk/werkzaamheden geheel of gedeeltelijk te schorsen. Voorzieningen die Duntep ten gevolge van de schorsing moet treffen, en schade die Duntep ten gevolge van de schorsing lijdt, worden door Afnemer aan Duntep volledig vergoed.
2. Indien gedurende de schorsing schade aan het werk of de zaak ontstaat, komt deze niet voor de rekening en risico van Duntep.
3. Indien Afnemer gebruik maakt van zijn bevoegdheid om de uitvoering van het werk of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk te schorsen, kan Duntep bovendien vorderen, dat hem een betaling voor het uitgevoerde deel van het werk/de werkzaamheden wordt gedaan. Daarbij dient Afnemer aan Duntep tevens een door Duntep in redelijkheid te bepalen vergoeding te betalen met betrekking tot de aangevoerde, nog niet verwerkte bouwstoffen, materialen en andere zaken en alle voor Duntep uit de schorsing voorvloeiende kosten en andere schade.
4. Indien de schorsing langer dan 14 dagen duurt is Duntep bevoegd het werk/de werkzaamheden in onvoltooide staat te beëindigen, zonder dat Afnemer recht heeft op enige (schade)vergoeding, nakoming en/of ongedaanmaking. In dat geval dient overeenkomstig het laatste lid van dit artikel te worden afgerekend.
5. Wordt de (verdere) uitvoering van het werk/de werkzaamheden of de voltooiing daarvan onmogelijk gemaakt doordat de zaak waarop of waaraan het werk/de werkzaamheden moet worden uitgevoerd, tenietgaat, verloren raakt of beschadigd raakt, zonder dat dit aan Duntep kan worden toegerekend, dan is Duntep gerechtigd het werk/de werkzaamheden in onvoltooide staat te beëindigen, zonder dat Afnemer recht heeft op enige (schade)vergoeding, nakoming en/of ongedaanmaking. In dat geval dient overeenkomstig het laatste lid van dit artikel te worden afgerekend.
6. Ingeval van beëindiging (deels of geheel) van het werk/de werkzaamheden in onvoltooide staat heeft Duntep recht op de volledige aanneemsom en alle kosten en schade die Duntep ten gevolge van de beëindiging heeft moeten maken.

18. Intellectuele eigendomsrechten
1. Tenzij anders is overeengekomen, behoudt Duntep de auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom op al hetgeen Duntep aan Afnemer verschaft, waaronder begrepen (maar niet uitsluitend) de door haar geleverde zaken, de door haar gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen en programmatuur.
2. Afnemer garandeert dat hij, indien en voor zover door hem in het kader van de Overeenkomst aan Duntep materialen en gegevens ter beschikking worden gesteld of geopenbaard, daartoe gerechtigd is en dat deze materialen en gegevens geen inbreuk maken op rechten van Derden.
3. Afnemer garandeert dat alle in het kader van de Overeenkomst door Afnemer (of derden namens Afnemer) aan Duntep verstrekte materialen of gegevens vrij zijn van intellectuele eigendomsrechten van Derden. Afnemer vrijwaart Duntep voor aanspraken van Derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door Afnemer verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt. Afnemer is gehouden tot vergoeding van alle schade die Duntep door aanspraken met betrekking tot door Derden beweerde rechten lijdt. Verder is Afnemer gehouden in en buiten rechte alle bijstand te bieden aan Duntep met betrekking tot dergelijke aanspraken.

19. Marketing
Het is Duntep en de door haar ingeschakelde Derden toegestaan op de staanplaats, het terrein, aan gebouwen of aan andere werken van Afnemer demontabele reclame-uitingen aan te brengen, zonder dat Afnemer recht heeft op een (schade/kosten)vergoeding.

20. Aansprakelijkheid en vrijwaring bij Contracten met ondernemers
1. Duntep is nooit aansprakelijk voor schade ten gevolge van gebreken in- of aan verkochte zaken, verleende diensten of verrichte werkzaamheden of anderszins als gevolg van het tekortschieten in de nakoming van enige verplichting onder de Overeenkomst of het plegen van een onrechtmatige daad, zowel bij Afnemer als bij Derden. Tevens is Duntep niet aansprakelijk voor fouten van personeel of door Duntep in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde Derden.
2. Indien Duntep wel aansprakelijk kan worden gehouden is de aansprakelijkheid per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak in ieder geval beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekering voor het geval in kwestie uitkeert.
3. In geen geval zal de aansprakelijkheid het factuurbedrag van de betreffende order te boven gaan bij een tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst tot levering. Ingeval van aanneming van werk is de aansprakelijkheid van Duntep, onverminderd het vorenstaande, in ieder geval beperkt tot het bedrag gelijk aan de aanneemsom.
4. In geval van aansprakelijkheid is Duntep uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade bedoeld in dit artikellid en de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Duntep aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Duntep toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade.
5. Duntep is nooit aansprakelijk voor indirecte schade waaronder, maar niet beperkt tot, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstilstand en schade aan Derden, ook niet in het geval van niet- of niet behoorlijke nakoming van een herstelverplichting.
6. Alle aansprakelijkheidsbeperkingen of –uitsluitingen in de Overeenkomst en deze voorwaarden gelden niet in het geval de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Duntep of haar leidinggevende ondergeschikte(n).
7. Indien Afnemer in gebreke mocht komen in de nakoming van de Overeenkomst, dan is Afnemer aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Duntep daardoor direct of indirect ontstaan, zoals (maar niet uitsluitend) gederfde winst, gemiste besparingen en andere bedrijfsschade.
8. Indien Duntep zaken op of in de nabijheid van het terrein of in het gebouw waar de werkzaamheden worden uitgevoerd, plaatst, is Afnemer verantwoordelijk voor adequate beveiliging daarvan. In het geval er schade optreedt aan deze zaken, is Afnemer altijd aansprakelijk voor deze schade.
9. Afnemer zal Duntep vrijwaren voor (eventuele) aanspraken van Derden die verband houden met de uitvoering van de Overeenkomst. Alle kosten en schade aan de zijde van Duntep daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening van Afnemer.
10. In geval van aanneming van werk gelden de aansprakelijkheidsbeperkingen of -uitsluitingen niet in het geval artikel 7:762 van het Burgerlijk Wetboek daaraan in de weg staat.

21. Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Duntep partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag (CISG) is niet van toepassing.
2. Tenzij dwingendrechtelijk anders bepaald is de Nederlandse rechter exclusief bevoegd om te oordelen over geschillen voortvloeiende uit Overeenkomsten tussen Duntep en Afnemer. Het staat echter Duntep vrij een geschil voortvloeiende uit Overeenkomsten tussen Duntep en Afnemer ter beoordeling voor te leggen aan elke rechter, die bij afwezigheid van een forumkeuze bevoegd zou zijn om over het geschil te oordelen.
3. Indien enig artikel of onderdeel van een bepaald artikel in de Overeenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig c.q. vernietigbaar mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel of onderdeel daarvan geacht te zijn geconverteerd zodanig dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht, op een wijze dat het artikel niet meer nietig of vernietigbaar is.